Official EFT-Leerstof

Deel III - Voortgezet: Meer KlopGereedschap en -Verfijning

Het TafelBlad Testen

Nu je bent uitgerust met een heel assortiment aan krachtige TestMethodes, kunnen we manieren gaan onderzoeken om ze toe te passen op de TafelBladen, oftewel de Globale of spelende kwesties die de cliënt eigenlijk wil oplossen.

EFT Tappping Testing123 image

Klanten verschijnen zelden in je praktijk omdat ze een Specifieke Gebeurtenis opgelost willen hebben. Nee, ze hebben eerder iets meer Globaals waar aandacht aan besteed moet worden, zoals een relatie, een prestatieprobleem, een probleem met gewichtsverlies of sociaal ongemak, om maar een paar voorbeelden te noemen. En behalve dat EFT zeer effectief is wanneer we de bijdragende Gebeurtenissen kunnen oplossen, willen wij de cliënt (en onszelf) ook graag laten zien of de Gebeurtenis die we hadden gekozen om aan te pakken wel of niet iets veranderde in de kwestie waar men mee aankwam.

De uitdaging

Zoals je wellicht al weet, is de moeilijkheid bij een wat Globaler probleem dat er zóveel Gebeurtenissen en Aspecten bij betrokken zijn dat het moeilijk te zeggen is wat een 0 tot 10-vaststelling eigenlijk meet. Als het eerste cijfer een 8 is, je vervolgens wat KlopWerk doet, daarna teruggaat naar het spelende probleem, en het blijkt dan nog steeds een 8 te zijn, wat wil dat dan zeggen? Voor een cliënt zal het eruit zien alsof "die maffe KlopMethode toch echt niet werkt." Voor ons betekent het dat we in een hele grote stapel Aspecten waarschijnlijk een klein verschilletje hebben teweeggebracht dat moeilijk te zien zal zijn in de metingen die je verricht. De oplossing is om betere manieren te vinden om het spelende probleem te meten.

Het belangrijkste doel is om er zeker van te zijn dat je 
vóór en ná de Klopsessie 
het ZELFDE gegeven meet.

Echt doeltreffend EFT is van nature heel zorgvuldig, dus hoewel we bezig zijn met mensen en vaak moeilijk grijpbare emotionele problemen, kunnen we op bepaalde manieren objectiever zijn in de metingen.

De eerste stap bestaat eruit te herkennen hoe ongrijpbaar Globale kwesties kunnen zijn. Stel je de enorme stapel van Gebeurtenissen uit je kinderjaren voor, zoals vernederingen op de middelbare school en andere sociale afwijzingen, die weleens mede zouden kunnen bijdragen aan een huwelijksprobleem van vandaag. Er kan zomaar een handvol verschillende gedragingen zijn waarmee een van de echtgenoten de andere op de zenuwen werkt, zoals, bijvoorbeeld, dat hij/zij altijd te laat komt, dat zij in de keuken graag bergen papier opstapelt, en dat hij niet luistert als zij iets zegt.

EFT Tapping Basket image
De cliënt gooit het meestal
allemaal op één grote hoop

Gewoonlijk gooit de cliënt het allemaal op één grote hoop en zal iets zeggen als: "Ik word helemaal gek van mijn vrouw." Als je dan naar een 0 tot 10-cijfer vraagt, en hij meldt op dat moment een 6, hebben we geen idee of al die onderdelen op dat moment geactiveerd zijn. Misschien komt zijn cijfer dan alleen voort uit het meest recente probleem, of het belangrijkste probleem, of een combinatie van een en ander. Laten we even zeggen dat je de 6 accepteert als de "intensiteit van zijn probleem" en dan gaat Kloppen op een Voorval op de middelbare school toen kinderen hem negeerden, wat duidelijk is gerelateerd aan zijn klacht over haar dat ze niet naar hem luistert. Vervolgens is de intensiteit van dat ene Voorval verdwenen en je vraagt de persoon hoe intens het "probleem" nu voor hem voelt. Als hij dan wéér een 6 meldt, zul je moeite hebben om hard te maken dat je ook maar énige vooruitgang hebt geboekt. Als hij een 8 meldt, had de oorspronkelijke 6 wellicht betrekking op de klacht over het luisteren, maar is de 8 van nu gebaseerd op haar gewoonte om te laat te komen, maar het enige wat je op dit moment hebt, zijn de 6 en de 8. Als hij een 3 of 4 meldt, suggereert dat enige verlichting. Maar als hij vervolgens thuiskomt en het cijfer voor het probleem schiet weer omhoog, omdat ze weer te laat is, hoe overtuigen we hem er dan van dat het proces werkt? Met zoveel opgestapelde Aspecten is puur de 0 tot 10-melding gewoon niet genoeg.

Even een wat uitgebreider gesprekje brengt je natuurlijk al gauw een heel eind meer richting Specifiek Benoemen en het vaststellen van enkele afzonderlijke onderdelen van het probleem, dus begin daarmee. Zogauw je 3-5 Specifiekere elementen van het probleem hebt vastgesteld, of manieren waarop het probleem meestal getriggerd wordt, is de logische volgende stap om een 0-10 te krijgen op elk daarvan. Het kan ook nuttig zijn om te vragen of er aan elk van die Specifieke onderdelen een lichamelijke sensatie of een bepaalde emotie is verbonden. We gaan even door op het relatie-voorbeeld:

  • "Zij komt altijd te laat" genereert misschien wat woede en enige spanning in het voorhoofd, met een intensiteit van 6 voor beide.
  • "Ze stapelt in de keuken graag bergen papier op" brengt misschien een opgepropt gevoel of wat misselijkheid in de maag teweeg op cijfer 5.
  • "Ze luistert niet als ik tegen haar praat" zou kunnen leiden tot angst en gebonk in de borst op cijfer 8.

De EFT-Procedure voor Persoonlijk Vrede

Vanaf dat punt kun je de lijst van De EFT-Procedure voor Persoonlijke Vrede laten starten, de lijst van Gebeurtenissen uit het verleden die eventueel zouden kunnen bijdragen aan de reacties van de persoon. Als je ervoor kiest om het Voorval aan te pakken waarbij kinderen hem negeerden, zullen jullie allebei weten dat dat te maken heeft met de klacht over het niet luisteren. Als je eenmaal de intensiteit van die Gebeurtenis hebt uitgeschakeld, is wel enige vooruitgang te verwachten in verband met de luisterklacht, maar als extraatje constateer je wellicht ook vooruitgang op de andere klachten, dus meet ze allemaal afzonderlijk voor en na elke sessie.

Houd er rekening mee dat het, zelfs wanneer er geen beweging zit in de emotionele intensiteit, wel kan zijn dat het betrokken lichamelijke gevoel zich wijzigt of verplaatst, wat duidt op enige vooruitgang die je anders misschien niet herkend zou hebben. Misschien merk je wel op dat als de "stapels papier in de keuken" op de een of andere manier verdwijnen als punt van zorg, er zich een nieuwe trigger aandient, die ook op wat verschuiving binnen de kwestie als geheel kan wijzen. Voeg de nieuwe trigger toe aan de lijst, maar blijf de "stapels papier" verder gebruiken als meetreferentie. In dit proces is iedere verandering goed en hoe meer manieren je hebt om verandering te herkennen, hoe beter.

EFT Tapping Progress image

Zie je nu in dat deze extra stappen het je vrij gemakkelijk maken om de vooruitgang op een probleem op een vrij objectieve manier te volgen? En hoe overweldigend de kwestie had kunnen worden en ongrijpbaar was gaan lijken, als je die stappen niet gezet had?

Ja? Laten we dan gauw verdergaan!

Inlijving van de TestMethodes

De ideale manier om mee te werken bij het beoordelen van je succes op een spelende kwestie is met behulp van een Werkelijke Situatie, omdat die doorgaans alle eventuele overgebleven Aspecten op de meest effectieve wijze "triggert"(activeert). Toch zullen er tal van gevallen zijn, waarin het werken met een Èchte Situatie niet realistisch is, dus is het, als je in je praktijk moet blijven, nuttig om de Werkelijke Situatie zo dicht mogelijk te benaderen. Eigenlijk is dat ook waarvoor de TestMethodes bedoeld zijn –  een Echte Situatie zo nauwkeurig mogelijk nabootsen.

We hebben het al gehad over het verdelen van een kwestie in verschillende stukken en het vervolgens op verschillende manieren meten van ieder onderdeel. Er is echter nòg een  factor om rekening mee te houden. Als men de intensiteit aan jou beschrijft, zit die bij elk onderdeel misschien op een wat beleefd of onverschillig lager niveau, maar komt vervolgens onder het Tikken op het Voorval of het afpellen van het probleem misschien aardig wat omhoog. Dat soort schommelingen in intensiteit zou het proces aantasten in zijn nauwkeurigheid, dus zou het beter zijn om het probleem te activeren, of delen ervan, en dàn pas je maten te nemen.

Om nog even door te gaan op het voorbeeld - als je je vooraf-meting op "Zij is altijd te laat" krijgt, zou je die kunnen triggeren door je cliënt te vragen om zich de meest recente of misschien de meest tartende keer te herinneren dat ze te laat was. Zorg ervoor dat de persoon slechts één scène voor ogen heeft, zodat hij, wanneer je hem aan het eind van de sessie vraagt hetzelfde te doen, inderdaad dezèlfde scène Visualiseert, géén andere. Als het goed is, doordringt die scène hem stevig van z'n intensiteit, dus vraag vanaf dat moment naar de emotie, de fysieke sensatie en het 0 tot 10-cijfer. Als je die drie vóór en ná de sessie op dezelfde manier kunt activeren (triggeren), zullen 0 tot 10-intensiteiten meer zin hebben.

Een goede manier van werken is om de cliënt te vragen wat ervoor nodig is om gestrest te raken over het onderwerp, terwijl hij daar in jouw kantoor zit. Wat is ervoor nodig om het probleem of dat onderdeel van het probleem te triggeren?

Misschien ontdek je dat een Visualisatie ook bruikbaar is voor het triggeren van de intensiteit bij de "stapels papier in de keuken." Maar voor het "luister"-probleem is er misschien iets bepaalds wat ze zegt, zoals: "Niet nu", waar hij ècht de zenuwen van krijgt. Dan kun je een "Zeg eens...."-zin proberen waarin hij dat "Niet nu" zegt, om zo extra intensiteit te activeren, of je kunt een RollenSpel doen, waarin jij de Rol van zijn vrouw Speelt. Als die kwestie eenmaal is geactiveerd, kun je overgaan tot het meten van de Emotie en de Fysieke sensatie bij dat element.

Er zijn tal van manieren om de TestMethodes in deze hoedanigheid te gebruiken. De belangrijkste functie is dat je zo de mogelijkheid creëert om het probleem ná de sessie precies zo te Testen als ervóór en een objectief beeld van de vooruitgang krijgt.

Ik ga er vanuit dat jij, als je een professionele geestelijke gezondheidswerker bent die zich bezighoudt met zeer traumatische kwesties of Gebeurtenissen, zonder meer voorzichtig omgaat met extra triggers. Wij hebben wel hulpmiddelen waarmee je de emotionele pijn tot een minimum kunt beperken. Wanneer die gewenst zijn, geldt dat over het algemeen niet voor extra TestMethodes. In die gevallen is het dan ook raadzaam te wachten totdat het probleem lijkt te zijn opgelost, vóórdat de grote TestKanonnen tevoorschijn worden gehaald. Aan de andere kant zullen deze vaardigheden juist wèl van pas komen bij cliënten die erge moeite hebben met het voelen van hun intensiteit. In beide gevallen is het dan nog steeds nuttig de spelende kwestie te verdelen in verschillende onderdelen voor objectievere meting.

Andere Gangbare Voorbeelden

Bij prestatieproblemen heeft het probleem meestal te maken met een Gebeurtenis die op kortere of langere termijn zal plaatsvinden, waarbij de cliënt graag goed wil presteren. Nieuwe EFT-Practitioners zeggen, zogauw ze "Gebeurtenis" horen, misschien meteen: "Kom, we gaan Tikken op de toekomstige Gebeurtenis", maar in feite is het effectiever om die als Test te gebruiken en eerst te gaan werken met een Werkelijke Ervaring uit het verleden die heeft geleid tot de huidige reactie. Als het moment van de aanstaande prestatie is aangebroken, is dat een geweldige reële TestSituatie om te zien of er aanvullende Aspecten zijn om aan te pakken.

Laat de cliënt zich ondertussen de toekomstige prestatie voorstellen en stel een paar Specifiekere delen ervan vast om te meten, zoals hierboven beschreven. Ga dan, zoals altijd, aan de gang met gerelateerde Gebeurtenissen uit het verleden en Test je werk door terug te gaan naar dezelfde Visualisatie van de toekomst om te zien of de reacties aan het verzwakken zijn.

Iets als depressie of angst zou moeilijker zijn omdat die termen nogal vaag zijn. Als we depressie even als voorbeeld nemen - heb het dan wat uitgebreider over hetgeen waardoor hij getriggerd wordt, over welke Specifiekere emoties zich manifesteren, of over een paar dingen waar de cliënt zich depressief door voelt. Misschien is vooral kritiek een punt, of zich in een menigte bevinden, of het kijken naar een bepaald soort film. Misschien voelt depressiviteit als afwijzing, mislukking, of isolement, en misschien wordt elk van die gevoelens weer anders geactiveerd. Als je wat bestaande situaties kunt vaststellen die delen van de depressie lijken te activeren, kun je die Testen met Visualisaties, RollenSpel, Rekwisieten of wat je ook maar kunt verzinnen voor een objectievere meting. Vervolgens pak je Gebeurtenissen uit het verleden aan en activeert en meet opnieuw de delen van de kwestie op vooruitgang, terwijl je de Gebeurtenissen "reinigt."

Claustrofobie en andere angsten in die sfeer kunnen meestal worden getest in een Werkelijke Situatie. In de praktijk kun je Visualisatie (zoals een recente vliegtocht) gebruiken, of een Rekwisiet (zoals inpakken in een deken), of je kunt de persoon vragen te proberen in een kast of een lift te zitten. Richt je op nieuwe Aspecten als die zich aandienen en probeer het, wanneer de intensiteit lijkt te zijn verdwenen, met de triggers uit het echte leven van de cliënt.

Voor roken of andere hunkeringen is het handig om de "materie" in je praktijk bij de hand te hebben en de sterkte van de hunkering te Testen tussen de aanpak van Gebeurtenissen door. Even voor de goede orde - wij onderschrijven niet het bezit van illegale drugs ter wille van het Testen en als de cliënt is verschoven van drang naar verslaving, houdt correcte zorg voor hem/haar waarschijnlijk meer in dan EFT.

Voor ieder soort sociaal ongemak is het óók waardevol om situaties vast te stellen die nogal eens lastig kunnen zijn, zoals drukke bars, eetpartijen, de lunchroom op het werk of praten met vreemden. Vraag de cliënt om het probleem te activeren (triggeren) door een beeld voor zich te zien van elke ongemakkelijke situatie en meet vervolgens emoties en lichamelijke sensaties.

Veel mensen die aankloppen voor hulp bij een probleem zal het gaan om een huidige Gebeurtenis die ze graag opgelost zien, zoals een ruzie met een echtgenoot, frustratie over een tiener, of de een of andere confrontatie op kantoor. Als ervaren EFT-deskundige weet jij van tevoren dat die toestand waarschijnlijk verband houdt met decennia aan verleden, dus gebruik de huidige Gebeurtenis als de trigger voor de kwestie. Zoek een handvol manieren om hem te meten en zoek dan een verwante Gebeurtenis in het verleden door de cliënt te vragen: "Heb je je ooit eerder zo gevoeld? Of doet dit je denken aan iets dat in het verleden is gebeurd?"

Als je eenmaal een Gebeurtenis uit het verleden hebt gekozen en opgepoetst, meet je opnieuw alle onderdelen van de huidige Gebeurtenis en ga je er vanuit dat de intensiteit meer beheersbaar is. De kans bestaat dat je meerdere Gebeurtenissen uit het verleden moet aanpakken voordat de huidige toestand geen probleem meer is, maar de resultaten zullen duurzamer zijn en het is minder waarschijnlijk dat de cliënt in de toekomst nog dergelijke reacties zal vertonen.

EFT Tapping Question Mark image
Stel de vraag: "Hoe weet jij of
we vooruitgegaan zijn?"

Als al deze prachtige TestMethodes je in de steek laten of onvoldoende helderheid geven, is een laatste vraag die nuttig kan zijn: "Hoe weet jij wanneer we vooruitgang hebben geboekt?"

Meestal weet de cliënt wel hoe vooruitgang eruit zal zien of zal voelen, maar heeft hij/zij er wellicht nooit in deze termen over nagedacht. Het antwoord zal dan ook iets zijn als: "Nou, als ik dit probleem niet meer had, zou ik kunnen ___" en dan ligt daar jouw Test. Vraag hem/haar om dat  ___  te Visualiseren en kijk wat voor soort weerstand er optreedt. Pak dan gerelateerde Gebeurtenissen aan en blijf Testen, totdat de persoon daadwerkelijk in een Echte Situatie ___  kan doen.

Als die vraag je cliënt verwart, draai de zaak dan compleet om en vraag: "Hoe weet je dat er een probleem is?"

Als men dan iets zegt als: "Nou, ik kan niet ___" of "Ik voel me ècht ongemakkelijk bij ___", heeft hetgeen men zegt ongetwijfeld te maken met situaties in zijn/haar leven die de kwestie triggeren. Zogauw je die te pakken hebt, ben je zo klaar.

Denk erom, niet Testen is een van de grootste fouten die worden gemaakt door EFT-beoefenaars. Aspecten blijven liggen, resultaten duren niet voort en problemen komen terug. GoudStandaard EFT vereist toewijding in het zoeken en schoonvegen van Aspecten, dus stevig Testen is een must. Je klanten zullen je dankbaar zijn voor je extra inspanningen.

OVERZICHT:

In dit artikel heb je geleerd hoe je TestMethodes toepast op de TafelBladen van je cliënten of op spelende kwesties.

  • Het Testen van het TafelBlad is een waardevol onderdeel van het EFT-Proces. Het helpt jou je ervan te verzekeren dat een probleem vermindert.
  • Het is moeilijk om emotionele problemen op een objectieve manier te Testen, omdat ze erg ongrijpbaar kunnen zijn.
  • Het belangrijkste doel is om vóór en ná elke sessie hetzelfde gegeven te Testen.
  • TafelBladen zijn erg algemeen, dus breek ze voor het Testen in kleinere stukjes.
  • Gebruik TestMethodes om de delen van het probleem te activeren (triggeren) voordat je ze gaat meten.
  • Meet bij elk onderdeel zowel een Emotionele reactie als een Fysieke sensatie.
  • Benader een betrokken Gebeurtenis uit het verleden en meet dan de delen van het probleem op dezelfde manier. 

© Gary en Tina Craig
Alle rechten voorbehouden